ÜNİVERSİTELERDEKİ TÜM GEÇİCİ İŞÇİLER TAŞERONA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME KAPSAMINA ALINMALIDIR

4 Nisan 2007 tarihinde kabul edilen ve 21 Nisan 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un uygulandığı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçiler, 10-11 ay çalışmalarına rağmen kadroya geçirilmemişlerdir.

Niteliği ve kapsamı kamuoyuna açıklanmayan, ancak önümüzdeki günlerde çıkartılacağı Hükümet yetkililerince kesin bir dille açıklanan taşeronda çalışanlara ilişkin yasal düzenlemede, özellikle üniversitelerde geçici olarak işçilerin de sorunlarının kesin olarak çözümlenmesi son derece önemlidir.

Sendikamız Tez-Koop-İş, çok önemli bölümü 10-11 ay çalışan ancak sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyen başta Ege Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi olmak üzere birçok üniversitede, geçici iş pozisyonlarında çalışmaya devam edenlerin çalıştıkları işyerlerinde sürekli işçi kadrosuna geçirilmelerini beklemektedir. Ayrıca, gerek 5620 sayılı Kanundan önce gerekse Kanun uygulandıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında (özellikle üniversitelerde) “Döner sermaye” veya “İktisadi işletme” adı altında düzenlenen işyerlerinde her ne ad altında olursa olsun geçici statüde yılın hemen hemen tamamında çalışan tüm işçilerinde de sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi binlerce işçinin sorunlarını ortadan kaldıracak bir çözüm olacaktır.

Not: Sendikamızın Türk-İş Genel Başkanlığına 20 Aralık 2017 tarihinde yazdığı konuya ilişkin yazı için tıklayınız.

“TAŞERON İŞÇİLERİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER, AÇIKLIKLA, OLAĞAN SÜREÇLERLE VE HIZLI BİÇİMDE YAŞAMA GEÇİRİLMELİDİR”

Yıllardır kamu kuruluşlarında korunmasız ve güvencesiz biçimde çalıştırılan taşeron işçilerinin istihdamına ilişkin belirsizlik sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve diğer siyasal iktidar temsilcileri tarafından, taşeronda çalışan işçilerin istihdam sorunlarının yıl so-nuna kadar “kesinlikle çözümleneceği” belirtilirken, sorunların nasıl aşılacağına ilişkin hiçbir açıklama yapılmıyor. Sorunun sosyal taraflarını oluşturan işçi konfederasyonlarına, sendikalara ve kamuoyuna açıklama yapılmıyor, sözü edilen taslak ya da tasarı metinleri sunulmuyor. Kamuoyuna sızdırılan bilgilere göre sorunun Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılacak Kanun Hükmünde Kararname ile çözümleneceği belirtiliyor.

1- Kamu kuruluşlarında taşeronda çalışan yaklaşık 950 bin işçiyi ilgilendiren önemli bir konuda yaşanan bu gizlilik, hiçbir hukuksal gerekçeyle açıklanamaz. Çünkü, demokrasilerde, hukukun üstünlüğü temel bir ölçüttür ve yine sosyal tarafların katılımına açıklık, katılım ve söz hakkı temel bir kuraldır, olmazsa olmaz bir ilkedir.

2- Taşeronda çalışan işçilerin sorunlarının kalıcı çözümü için tüm kuralların açık biçimde ortaya konulması son derece önemlidir. İşe giriş koşulları, kıdem ve ücret dereceleri, iş tanımları, yükselme, nakil ve atamaları, parasal olan ve olmayan sosyal haklar gibi çok çeşitli hakların yanında sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi haklarının nasıl oluşturulacağı ve geliştirileceği bilinmezliğini korumaktadır.

3- Taşeronda çalışan işçilerin kadroya alınmasına ilişkin uygulanan gizlilik, sorunun tartışılmasından kaçınma anlamına gelmektedir. Aileleri ile birlikte milyonlarca insanı ilgilendiren bir konunun olağan süreçlerle yaşama geçirilmesi yerine, darbe dönemlerini hatırlatan biçimde kararname ile çözümlenmek istenmesi, taşeronda çalışanlara yönelik bir haksızlık olduğu gibi demokrasinin temel kurallarına, Anayasaya, Yasalara ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere de tartışmasız biçimde aykırıdır ve asla kabul edilemez.

Yıllardır kölelik koşullarında çalıştırılan taşeron işçileri konusunda yapılacak yasal düzenlemenin açıklıkla, olağan süreçlerle ve çok hızlı biçimde yaşama geçirilmesini bekliyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

ASGARİ ÜCRET İNSAN ONURUNA YAKIŞIR DÜZEYDE BELİRLENMELİDİR

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri devam etmektedir. Milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücret önümüzdeki günlerde belirlenecektir.

Geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapmış olduğu araştırmaya göre Türkiye’deki çalışan sayısı, stajyer ve kursiyerler dışarıda bırakıldığında, 14 milyon 547 bin 574’dur. Toplam çalışanların yüzde 40,3‘ü yani 5,8 milyonu, asgari ücretle çalışmakta, yüzde 42,7’si ise asgari ücretin iki katı kadar ücret almaktadır. Buna göre çalışanların yüzde 83’ü (12 milyon kişi), bin 404 ile 2 bin 808 TL arasında değişen ücretlerle çalışmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı araştırma da göstermektedir ki asgari ücret zammı, aileleriyle birlikte milyonlarca insanı doğrudan ilgilendirmektedir. Asgari ücret hesaplanırken işçi aileleri de hesaba katılmalıdır. Açlık ve yoksulluk sınırının altında çalışan asgari ücretlilerden fedakârlık beklenmemelidir.

Türkiye’nin üçüncü çeyrek büyümesinin yüzde 11,1 olarak açıklandığı, enflasyon oranının yüzde 13’leri bulduğu dönemde asgari ücrete yapılacak zam oranı, bu oranların gerisinde bırakılmamalıdır. Ülke ekonomisi büyüyor ise çalışanlar da bundan mutlaka payını almalıdır.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

METAL İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile metal işkolunda örgütlü sendikalar arasında süren toplu iş sözleşmesi uyuşmazlığı sonucu İstanbul, Bursa, Ankara, Aksaray, Çankırı, Gebze ve birçok kentte hakları için haftalardır mücadele eden metal işçilerinin yanındayız. Bugün geldiğimiz noktada işverenler kârını arttırdığı halde işçilerin ücret düzeyleri asgari düzeyde tutulmak istenmektedir. Yaşanan ekonomik ve siyasi krizler işçilerin ücretlerinden fedakârlık etmesi yönünde gerekçe olarak gösterilmektedir. İşçiden fazla emek, az maaş talep eden, yoksulluk sınırına ve alım gücüne duyarsız kalan işveren ve işveren temsilcileri ayrıca işçilerin toplu sözleşmeden doğan haklarını sınırlamakta, sosyal haklarını ve kazanılmış haklarını kısıtlamaktadırlar. Metal işçileri yıllardır her sözleşme döneminde benzer sorunlar yaşamakta, talepleri görmezden gelinmektedir.

Hakları ve insan onuruna yakışır ücret düzeyi için mücadele veren metal işçilerini selamlıyoruz!

Tez-Koop-İş Sendikası olarak ekonomik ve sosyal haklarını almak için demokratik eylem hakkını kullanan metal işçilerinin haklı mücadelesini destekliyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img